سفارش تبلیغ
صبا ویژن

رهاتر از همیشه

دلتنگی ...

 

" دلــتــنـگـی "؛

اول خــیـابـان کــوچـکـی بــود ...

وقــتـی تــازه بــا تــــــو آشــنـا شــدم ،

کـــم کـــم خــیـابـان بــلـنـدی شـــد ...

وقــتـی فــهـمـیـدم دوســتـت دارم ،

و حـــالا دلــــتـنـگـی ؛

شــهـری پـــــر از بـــــزرگــراه هـای تـــاریــک اسـت ،

کــه مــــــن تــنــهـا در آنــــهـا پـــیـش مــی روم ،

و تـــــــو هـــر روز از مـــــن دور تـــر مـی شـــوی ... !

 

 

 

 + نوشته شده در سه شنبه 92/11/8ساعت 12:32 صبح توسط دریا آشفته نظر